Kể chuyện cho trẻ theo độ tuổi ở trường mầm non Steiner

“𝑺𝒂̂𝒖 𝒍𝒂̆́𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊̀ 𝒕𝒉𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏, 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒅𝒂̂𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒐̣̂𝒕 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊̀ 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 …